Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Andrzej Nowicki, Joanna Trybulska, Piotr Rhone

Otrzymano/Received: 21.12.2017. Zaakceptowano/Accepted: 16.04.2018.

Jakość życia, ogólny stan zdrowia i doznania bólowe po leczeniu w ocenie chorych na raka piersi

The quality of life, general health, and pain sensations after treatment in the assessment of breast cancer patients OncoReview 2018; 2(30): 54-59. DOI: 10.24292/01.OR.160418
STRESZCZENIE

Wstęp: Ogólna jakość życia, stan zdrowia oraz odczuwanie bólu spowodowane chorobą nowotworową mają związek ze stanem fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Cel pracy: Celem badania jest samoocena jakości życia, ogólnego stanu zdrowia i doznań bólowych u chorych na raka piersi po leczeniu uzupełniającym za pomocą chemio- i radioterapii. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2016 r. w Przychodni Onkologicznej w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Do badania zakwalifikowano 56 kobiet chorujących na raka piersi, po zakończeniu leczenia. Wykorzystano dane socjodemograficzne i kliniczne, pytania 29, 30 z kwestionariusza QLQ C30 i Kartę Oceny Bólu Memorial. Wyniki: Ogólnie średnie samooceny stanu zdrowia i jakości życia wyniosły odpowiednio 4,98 i 5,18 pkt. Wiek, wykształcenie, stan cywilny oraz miejsce zamieszkania nie miały wpływu na samoocenę stanu zdrowia i jakości życia (p > 0,05). Leków przeciwbólowych nie przyjmowało 46 (82,1%) kobiet. Lepiej oceniały stan zdrowia i jakość życia pacjentki nieprzyjmujące leków przeciwbólowych, odpowiednio – średnia 5,3 i 5,63 pkt. Średnia nasilenia bólu wyniosła 2,05 w 11-stopniowej skali. Najwięcej kobiet – 14 (25%) oceniło swój nastrój jako najlepszy. Średnia nastroju wyniosła 2,91 pkt. Jedynie przyjmowanie leków przeciwbólowych miało wpływ na nastrój (p = 0,001). Wnioski: Kobiety chore na raka piersi po radykalnym leczeniu oceniają stan zdrowia i jakość życia jako dobre. Nieprzyjmujące leków przeciwbólowych oceniają lepiej stan zdrowia i jakość życia oraz zdecydowanie mają lepszy nastrój niż stosujące takie leki. Czynniki socjodemograficzne nie wpływają na samoocenę stanu zdrowia, jakości życia i nasilenia bólu.

ABSTRACT

Introduction: General quality of life, health, and sensation of pain caused by cancer are connected with the physical, mental and social state of a human being. Aim of the study: The aim of the study is self-assessment of life quality, general health, and pain sensations in breast cancer patients after adjuvant therapy with chemo- and radiotherapy. Material and methods: The study was carried out in 2016 at the Professor Franciszek Łukaszczyk Oncology Clinic in Bydgoszcz. 56 women with breast cancer were qualified for the study, upon completion of treatment. Socio-demographic and clinical data was used, questions 29 and 30 from the QLQ C30 questionnaire, and the Memorial Pain Assessment Card. Results: Generally, the average self-assessment of health and life quality was 4.98 and 5.18 points, respectively. Age, education, marital status and the place of residence did not have any influence on the self-assessment of health and life quality (p > 0.05). 46 women (82.1%) did not take analgesics. Those patients who did not take analgesics assessed their health and life quality better, with the average scores of 5.3 and 5.63 points, respectively. The average for pain intensity was 2.05 on a 0–11 scale. Most women – 14 (25%) – assessed their mood as very good. The mood average was 2.91 points. Only the administration of analgesics influenced the mood score (p = 0.001). Conclusions: Women with breast cancer after radical treatment assess their health and life quality as good. Those not taking analgesics assess their health and life quality better and are decidedly in a better mood than those taking such medications. Socio-demographic factors do not influence self-assessment of health, life quality, or pain intensity.

POPRZEDNIE NUMERY