Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sergey Kozhukhov, Nataliia Dovganych, Ivan Smolanka, Olga Lyhyrda

Otrzymano/Received: 13.08.2018. Zaakceptowano/Accepted: 12.09.2018.

Kardioonkologia na Ukrainie: doświadczenia Instytutu Kardiologii Strazhesko

Cardio-oncology in Ukraine: experience at Strazhesko Institute of Cardiology OncoReview 2018; 3(31): 65-69. DOI: 10.24292/01.OR.120918
STRESZCZENIE

Terapie przeciwnowotworowe wydłużają życie pacjentów onkologicznych, lecz u niektórych z nich korzyści te niwelowane są przez powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego. Ich liczba wzrosła na skutek lepszej wczesnej wykrywalności kardiotoksyczności wywołanej przez chemio- i radioterapię. Z tego względu profilaktyka, wykrywanie i monitorowanie kardiotoksyczności oraz leczenie pacjentów onkologicznych narażonych na takie ryzyko i/lub mających współistniejące choroby układu krążenia jest bardzo ważnym nowym trendem na Ukrainie służącym poprawie klinicznych efektów leczenia. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty uzasadniające powołanie Oddziału Kardioonkologii oraz skromne doświadczenia autorów zdobyte podczas jego tworzenia.

ABSTRACT

Anticancer therapies have extended the lives of patients with cancer, but for some, this benefit is tempered by cardiovascular complications. Their number is increasing as a result of an improvement in the early diagnosis of cardiotoxicity caused by chemo- and radiotherapy. Therefore prevention, detection, monitoring, and treatment of cancer patients at risk of cardiotoxicity with or without concomitant CV diseases are very important. Cardio-oncology is a new direction in Ukraine for improving clinical outcomes of cancer patients. This review aims to provide an overview of the rationale for setting up a Cardio-Oncology Unit and reflects our own experience establishing this service.

POPRZEDNIE NUMERY