Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Elizaveta Panchenko, Julia Fedotkina, Anatoly Dobrovolsky

Otrzymano/Received: 10.04.2018. Zaakceptowano/Accepted: 12.09.2018.

Rola bezpośrednich doustnych antykoagulantów w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z rakiem

The role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer associated venous thromboembolism OncoReview 2018; 3(31): 70-75. DOI: 10.24292/01.OR.121918
STRESZCZENIE

Choroba nowotworowa stanowi jeden z najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo- zatorowych. Niniejszy przegląd jest poświęcony dostępnemu obecnie leczeniu oraz alternatywnej terapii przeciwzakrzepowej w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) związanej z rakiem. Współczesne wytyczne zalecają podawanie heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH, low- -molecular-weight heparin), a nie antagonisty witaminy K (VKA), w pierwszych 3–6 miesiącach po ustaleniu rozpoznania ŻChZZ u pacjenta onkologicznego. Kilka lat temu bezpośrednie doustne antykoagulanty (DOAC, direct oral anticoagulants) zostały zatwierdzone w leczeniu ŻChZZ. Wykazano porównywalną skuteczność i profil bezpieczeństwa leków z grupy DOAC co VKA w ogólnej populacji. Natomiast ich skuteczność i bezpieczeństwo w porównaniu z przewlekłym stosowaniem LMWH w leczeniu ŻChZZ związanej z rakiem nie zostały jednoznacznie określone. Niniejszy przegląd koncentruje się na wynikach pierwszych dwóch prospektywnych randomizowanych badań klinicznych (HOKUSAI VTE Cancer oraz SELECT-D), w których porównano skuteczność i bezpieczeństwo edoksabanu i rywaroksabanu z dalteparyną (heparyną drobnocząsteczkową) w leczeniu ŻChZZ u pacjentów onkologicznych w świetle ostatnich rekomendacji Komitetu Nauki i Standaryzacji Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy (SSC/ISTH, Science and Standardization Committee of the International Society of Thrombosis and Haemostasis) w zakresie przydatności leków z grupy DOAC w leczeniu ŻChZZ związanej z rakiem.

ABSTRACT

Cancer disease is one of the most significant risk factors for venous thromboembolic complications. In this review features of treatment and unsolved questions of alternative anticoagulant therapy of cancer- associated thromboembolism (CAT) are considered. The modern guidelines advocate the use of low-molecular-weight heparin (LMWH) over a vitamin K antagonist (VKA) for the first 3–6 months after diagnosis of VTE in cancer patients. Few years ago direct oral anticoagulants (DOACs) have been approved for the treatment of venous thromboembolism (VTE). DOACs have demonstrated comparable efficacy and safety with VKA in general population. But efficacy and safety of DOACs as compared with long-term LMWH for the treatment of CAT have not been definitely established. The review focuses on the results of the first two prospective randomized studies (HOKUSAI VTE Cancer and SELECT-D) in which the efficacy and safety of edoxaban and rivaroxaban was compared with low-molecular-weight heparin dalteparin for the treatment of VTE in cancer patients and the latest recommendations from SSC of the ISTH on the feasibility of using DOACs in the treatment of CAT.

POPRZEDNIE NUMERY