Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Angelika Copija, Łukasz Głogowski, Katarzyna Walkiewicz, Karolina Janion, Ewa Nowakowska-Zajdel

Otrzymano/Received: 16.08.2018. Zaakceptowano/Accepted: 29.08.2018.

Zmienność cech klinicznych chorych na raka jelita grubego – analiza wybranych parametrów

Variability of clinical characteristic of colorectal cancer patients – analysis of selected parameters OncoReview 2018; 3(31): 80-85. DOI: 10.24292/01.OR.290818
STRESZCZENIE

Wstęp: Od ponad 30 lat obserwujemy stały wzrost zachorowalności na raka jelita grubego, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Rak jelita grubego jest jednym z nowotworów związanych ze stylem życia i zależy od czynników środowiskowych. Cel: Celem pracy była analiza wybranych cech klinicznych chorych na raka jelita grubego. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 577 chorych na raka jelita grubego kolejno leczonych na Oddziale Onkologii Klinicznej w Bytomiu w latach 2006–2014. Chorzy zostali włączeni do badania prospektywnie. Przeprowadzono analizę wybranych parametrów klinicznych, histopatologicznych i antropometrycznych. Wyniki: Badaniami objęto 237 kobiet i 341 mężczyzn w wieku od 26 do 86 lat (średnia wieku 64,3 ± 9,2 roku). Guzy pierwotne znajdowały się głównie w okrężnicy i miały drugi histologiczny stopień złośliwości histologicznej. Resekcję chirurgiczną guza pierwotnego wykonano u 540 chorych. 65 chorych poddano przedoperacyjnej radioterapii, 201 – pooperacyjnej chemioterapii i 91 – pooperacyjnej radiochemioterapii. 132 chorych otrzymało chemioterapię paliatywną pierwszego rzutu. 88 chorych nie zostało poddanych leczeniu onkologicznemu. Mutację KRAS/RAS oceniono u 73 chorych, a stan ekspresji EGFR u 53. Wnioski: Chorzy na raka jelita grubego stanowią heterogenną grupę o zróżnicowanych cechach klinicznych, patologicznych i molekularnych. 1. Leczenie chorych na raka jelita grubego w dużej mierze zależy od jego lokalizacji, stanu klinicznego i patologicznego oraz stopnia sprawności pacjenta i chorób współistniejących. 2. Zrozumienie cech klinicznych chorych na raka jelita grubego staje się pomocne przy projektowaniu badań przesiewowych, które uwzględniają profil kliniczny chorego, tj. wiek, płeć, choroby współistniejące i cechy antropometryczne.

ABSTRACT

Introduction: A steady increase of the incidence of colorectal cancer has been observed for over 30 years, particularly in well-developed countries. Colorectal cancer is one of the lifestyle-related neoplasms and depends on environmental factors. Aim: Aim of the study was to analyse selected clinical features of colorectal cancer patients. Material and methods: The study group consisted of 577 consecutive patients with colorectal cancer treated in the Department of Clinical Oncology in Bytom in 2006–2014. The patients were included into the study prospectively. The analysis of selected clinical, pathological and anthropometrical parameters was conducted. Results: The study group included 237 women and 341 men aged 26 to 86 years (mean age 64.3 ± 9.2 years). Primary tumours were mostly located in the colon and had histological grade 2. The surgical removal of the primary tumour was performed in 540 patients. 65 patients underwent preoperative radiotherapy, 201 – postoperative chemotherapy and 91 – postoperative radio-chemotherapy. 132 of patients obtained the first-line palliative chemotherapy. 88 of patients did not received oncological treatment. KRAS/RAS mutation were determined in 73 patients and the EGFR expression status in 53 patients. Conclusions: Colorectal cancer patients are a heterogeneous group with differential clinical, pathological and molecular features. 1. Therapeutic management of patients with colorectal cancer largely depends on its location, clinical and pathological stage, patients performance status and comorbidities. 2. Understanding the clinical features of patients with colorectal cancer becomes helpful in designing of screening, which take into account clinical profile of the patient, i.e. age, gender, comorbidities and anthropometric characteristics.

POPRZEDNIE NUMERY