Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Monika Rucińska, Karolina Osowiecka, Szymon Gałka, Radosław Środa, Piotr Wojciechowski, Anna Sugajska

Otrzymano/Received: 08.04.2018. Zaakceptowano/Accepted: 08.08.2018.

Ocena czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia onkologicznego pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Time to treatment of prostate cancer patients OncoReview 2018; 3(31): 86-93. DOI: 10.24292/01.OR.080818
STRESZCZENIE

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn, a zachorowalność na niego systematycznie wzrasta. Zależność między czasem oczekiwania na leczenie onkologiczne a rokowaniem u chorych na raka gruczołu krokowego nie została jednoznacznie określona. Celem badania było określenie czasu oczekiwania pacjentów z podejrzeniem raka gruczołu krokowego na uzyskanie rozpoznania i na rozpoczęcie leczenia w województwie warmińsko-mazurskim. Badaniem objęto 96 kolejnych pacjentów, którzy zgłosili się z potwierdzonym histopatologicznie rakiem gruczołu krokowego do Poradni Zakładu Radioterapii SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. i zostali zakwalifikowani do radykalnej radioterapii. Do badania wykorzystano stworzony na potrzeby niniejszej analizy kwestionariusz ankietowy, pogłębiony wywiadem z pacjentem i danymi z dokumentacji medycznej. 29 badanych mężczyzn miało wykonane oznaczenie stężenia PSA z powodu zaburzeń oddawania moczu; mediana czasu od wystąpienia objawów do pierwszego badania PSA dla tych pacjentów wyniosła 168 dni. Mediana czasu od stwierdzenia stężenia PSA > 4 ng/ml do biopsji gruczołu krokowego dla wszystkich pacjentów wyniosła 62 dni, a do rozpoczęcia leczenia – 156 dni. Najszybciej podejmowane było leczenie hormonalne. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy czasem od rozpoznania do rozpoczęcia leczenia a odległością miejsca zamieszkania od ośrodka onkologicznego (p < 0,05).

ABSTRACT

Prostate cancer is one of the most common cancers in men. The incidence of prostate cancer increases systematically. The correlation between waiting time for oncological treatment and survival prognosis in prostate cancer is not clearly determined. The aim of the study was to estimate the waiting time from suspicion until prostate cancer diagnosis and treatment in Warmia and Mazury Voivodeship. Ninety-six consecutive prostate cancer patients treated with radical radiotherapy between November 2016 and June 2017 in the Department of Radiation Oncology of the Hospital of the Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Center in Olsztyn were included in the analysis. A questionnaire prepared especially for this study, and individual interviews with patients were used in the study. The obtained data was supplemented with medical records and hospital databases. In the case of twenty-nine men, the PSA concentration was measured due to urinary disorders, and the median time from symptoms until the first PSA test in that group was 168 days. The median time from PSA concentration > 4 ng/ml to biopsy of prostate cancer and start of treatment for all patients was 62 and 156 days, respectively. Hormone therapy was administered the quickest. A positive correlation was observed between the waiting time from histopathological confirmation of prostate cancer until treatment, and the distance from one’s place of residence to the oncological center (p < 0.05).

POPRZEDNIE NUMERY