Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Dominika Leś, Maria Saduś-Wojciechowska, Tomasz Rutkowski, Andrzej Wygoda, Krzysztof Składowski

Otrzymano/Received: 7.11.2018. Zaakceptowano/Accepted: 17.12.2018.

Erytropoetyna i receptor erytropoetynowy a lekooporność i progresja choroby nowotworowej

Erythropoietin and the erythropoietin receptor, and drug resistance and progression of the neoplastic disease OncoReview 2018; 4(32): 108-113. DOI: 10.24292/01.OR.171218
STRESZCZENIE

Badania przedkliniczne przeprowadzone przez ostatnie 10 lat wykazały, że erytropoetyna (EPO) jest nie tylko hormonem regulującym erytropoezę, głównym czynnikiem wzrostu erytrocytów, lecz także cytokiną o plejotropowym działaniu, któremu podlegają również komórki nowotworowe. Ekspresja EPO i jej receptora (EPOR) zachodzi w bardzo wielu nowotworach różnego pochodzenia. Układ EPO/ EPOR jest aktywny w komórkach nowotworowych i bierze udział w modyfikacji molekularnych szlaków sygnałowych oraz stymulacji ich wzrostu, przeżycia, ruchliwości i zdolności do tworzenia przerzutów. EPO może także zwiększać oporność komórek rakowych in vitro i in vivo na działanie chemioterapii i radioterapii.

ABSTRACT

Preclinical studies conducted over the past 10 years have shown that EPO is not only a hormone that regulates erythropoiesis, a major growth factor, but also a cytoplasm with pleiotropic activity that also affects cancer cells. The expression of EPO and its receptor (EPOR) occurs in many cancers of various origins. The EPO/EPOR system is active in many cancer cells and is involved in the modification of molecular signaling pathways and the stimulation of growth, survival, motility and the ability to create metastases. EPO can also increase the resistance of cancer cells in vitro and in vivo to chemotherapy and radiotherapy.

POPRZEDNIE NUMERY