Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marta Maksimiuk, Aleksandra Sobiborowicz, Olga Beranek, Maria Sobol, Anna Maria Badowska-Kozakiewicz

Otrzymano/Received: 21.09.2018. Zaakceptowano/Accepted: 28.09.2018.

Wiedza studentów na temat raka szyjki macicy i szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Students’ knowledge about cervical cancer and vaccine against human papillomavirus (HPV) OncoReview 2018; 4(32): 127-136. DOI: 10.24292/01.OR.280918
STRESZCZENIE

Wstęp: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) to najczęściej przenoszony drogą płciową wirus na świecie, odpowiadający za ponad 99% przypadków zachorowania na raka szyjki macicy oraz wpływający na rozwój wielu nowotworów, w tym nowotworu odbytnicy, pochwy i prącia. Cel pracy: Ocena wiedzy studentów kierunków medycznych i niemedycznych na temat raka szyjki macicy i szczepionki przeciwko HPV oraz omówienie problemów związanych z niskim zainteresowaniem profilaktyką. Materiały i metody: Badaniem objęto 427 studentów. Wiedza została oceniona za pomocą anonimowej ankiety, w której udział był dobrowolny. Oryginalny kwestionariusz, obejmujący metryczkę i 19 pytań, został przygotowany przez autorów w oparciu o przegląd aktualnego piśmiennictwa. Wyniki: 93,2% ankietowanych słyszało o szczepionce przeciwko HPV przed wypełnieniem ankiety, a 20,6% zostało zaszczepionych. Zauważono istotną statystycznie różnicę w wiedzy i postawie dotyczącej szczepionki oraz profilaktyki pomiędzy studentami uczelni medycznych a niemedycznych. Dyskusja: Ankietowani są świadomi zagrożeń wynikających z zakażenia HPV, lecz nie znają skali tego zagrożenia, jak również nie potrafią prawidłowo ocenić niebezpieczeństwa związanego z zachorowaniem na raka szyjki macicy, co może wpływać na mniejsze zainteresowanie profilaktyką. Wiedza o istnieniu szczepionki przeciwko HPV jest powszechna, lecz występuje znaczna dezinformacja odnośnie do jej charakterystyki i możliwych skutków ubocznych. Główne źródło informacji wciąż stanowią media, temat ten jest rzadko poruszany w szkole, czy też przez lekarzy rodzinnych. Cena szczepionki i brak refundacji to najczęstsze powody rezygnacji ze szczepienia, dlatego ważną rolę odgrywają samorządowe programy profilaktyczne. Wnioski: Edukacja społeczeństwa jest podstawą w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Lekarze powinni zostać włączeni do bardziej aktywnych działań na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy.

ABSTRACT

Introduction: Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted virus worldwide. It’s associated with over 99% of cases of cervical cancer and also connected with other cancers like rectal, vaginal or penile. Aim: To evaluate the level of knowledge about cervical cancer and HPV vaccine among students attending medical and non-medical universities and to discuss problems connected with low interest in cancer prevention. Materials and methods: 427 students took part in the anonymous survey. Original questionnaire consisted of 19 questions and was prepared by the authors powered by review of valid references. Results: 93.2% of interviewees have heard about HPV vaccine and 20.6% of them have been vaccinated. There was a statistically significant difference in knowledge and attitude to vaccination and cancer prevention between medical and non-medical students. Discussion: Interviewees are aware of hazards involved in HPV infection, but they don’t know the exact scale of it. They cannot evaluate the risks connected with cervical cancer properly, what may influence their low interest in prevention. Knowledge about HPV vaccine’s existence is common, but there is a huge disinformation about its characteristics and side effects. Main source of knowledge are mass media, subject of vaccination is discussed at school or with general physician extremely rarely. The price of the vaccine is main reason for resignation, so regional government’s prevention programs play a very important role. Conclusions: The education of the society is a strong base for excellent prevention of cancers. Doctors should be included in more active operations for cervical cancer prevention.

POPRZEDNIE NUMERY