Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Styczkiewicz, Sabina Mędrek, Adam Adamowicz, Marek Styczkiewicz

Otrzymano/Received: 26.09.2018. Zaakceptowano/Accepted: 27.02.2019.

Chory z rakiem płuca i podwyższonym ciśnieniem w prawej komorze serca – czy u wszystkich pacjentów z tej grupy należy podejrzewać zatorowość płucną?

A patient with lung cancer and increased right ventricular pressure – should all lung cancer patients be suspected of pulmonary embolism? OncoReview 2019; 2(34): 45-50. DOI: 10.24292/01.OR.219270219
STRESZCZENIE

Rak płuca jest nowotworem związanym ze szczególnie zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej, w tym zatorowości płucnej. W niektórych sytuacjach pogorszenie stanu klinicznego u pacjentów z rakiem płuca z towarzyszącym podwyższonym ciśnieniem w prawej komorze, ocenianym zwykle przez powszechnie dostępną echokardiografię, może przemawiać za rozpoznaniem zatorowości płucnej. Istnieje jednak wiele innych przyczyn zwiększonego ciśnienia w prawej komorze u tych chorych. Może ono wynikać z progresji choroby nowotworowej, obecnych wyjściowo chorób płuc, chirurgicznej resekcji tkanki płucnej, pneumotoksyczności stosowanej radioterapii czy też ze współistniejących chorób lewego serca. W artykule przedstawiono 2 przypadki kliniczne pacjentów z rakiem płuc, u których pomimo obrazu klinicznego sugerującego zatorowość płucną, podwyższone ciśnienie w prawej komorze wynikało z innych przyczyn i towarzyszyło progresji choroby nowotworowej. Zwiększone ciśnienie w prawej komorze serca i towarzyszące mu zwykle nadciśnienie płucne znacznie pogarszają i tak już złe rokowanie pacjentów z chorobą nowotworową płuc. W diagnostyce różnicowej powinno się zatem brać pod uwagę całokształt obrazu klinicznego, wykluczając żylną chorobę zakrzepowo-zatorową jako ważną przyczynę nadciśnienia płucnego u tych chorych, ale uwzględniając także inne potencjalne czynniki, aby móc jak najwcześniej postawić właściwą diagnozę i wdrożyć optymalne leczenie.

ABSTRACT

Lung cancer is associated with an increased risk of venous thromboembolism, including pulmonary embolism. In some situations, clinical deterioration in patients with lung cancer accompanied by elevated pressure in the right ventricle, usually measured by commonly used echocardiography, may support the diagnosis of pulmonary embolism. However, there are many other causes of increased pressure in the right ventricle in such patients, for example: progression of cancer, pre-existing lung diseases, surgical resection of pulmonary tissue, pnemotoxicity of radiotherapy or concomitant diseases of the left heart. The article presents 2 clinical cases of patients with lung cancer, in which elevated pressure in the right ventricle was resulted from other causes and accompanied the progression of cancer, despite the clinical picture suggesting a pulmonary embolism. Increased pressure in the right ventricle and usually associated pulmonary hypertension, significantly worsen already poor prognosis of patients with lung cancer. The differential diagnosis should, therefore, take into account the whole clinical picture, excluding venous thromboembolism as an important cause of pulmonary hypertension, but also take into account other potential factors to be able to make the right diagnosis and implement optimal treatment as early as possible.

POPRZEDNIE NUMERY