Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Kieszkowska-Grudny

Opublikowano: 31.12.2012

Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie

Distress and depression in cancer patients – diagnosis and treatment OncoReview 2012; 4(8): 246-252. DOI:
STRESZCZENIE

Choroba nowotworowa burzy dotychczasowy porządek wewnętrzny i zewnętrzny pacjenta, który wcześniej nie przeżywał takiej sytuacji. Najczęściej odczuwanymi negatywnymi emocjami w sytuacji diagnozy onkologicznej są: lęk, przygnębienie, złość, dystres oraz obawa o dalszą egzystencję i funkcjonowanie, mogąca prowadzić także do depresji. Istotne staje się rozpoznanie stanu wzmożonego dystresu, a także depresji, które zwiększają cierpienie chorego, obniżają skuteczność leczenia, jak również znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia prób samobójczych. Praca przedstawia ogólne założenia dotyczące epidemiologii dystresu i depresji w chorobie nowotworowej, postępowania diagnostycznego oraz spektrum terapii, które mogą być wykorzystane w leczeniu chorych onkologicznych.

ABSTRACT

Cancer diagnosis destroys previous internal and external order of patient, who has not experienced such a situation yet. The most negative emotions, which are felt in the situation of cancer diagnoses are anxiety, sadness, anger, distress and concern about the continued existence and functionality, which can also lead to depression. It becomes essential to identify the grade of bigger distress and depression, which increase suffering of the patient, reduce the effectiveness of therapy, as well as significantly raise the risk of suicide among cancer patients. Article presents general assumptions related to the epidemiology of distress and depression in cancer, diagnostic and range of possible therapies that can be used to treat cancer patients.

POPRZEDNIE NUMERY