Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
oprac.: Irena Federowicz

Opublikowano: 30.03.2012

Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki – omówienie założeń i wyników badania

Phase III clinical trial evaluating the use pazopanib in the treatment of kidney cancer - a discussion assumptions and results of the study OncoReview 2012; 1(5): 65-68. DOI:
STRESZCZENIE

Omówienie artykułu: Cora N. Sternberg, Ian D. Davis, Jozsef Mardiak, Cezary Szczylik i wsp.: Pazopanib in Locally Advanced of Metastatic Renal Cell Carcinoma: Results of a Randomized Phase III Trial. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1061-1068.

--
ABSTRACT

Jozsef Mardiak, Cezary Szczylik et al.: Pazopanib in Locally Advanced of Metastatic Renal Cell Carcinoma: Results of a Randomized Phase III Trial. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1061-1068.

--

POPRZEDNIE NUMERY