Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Kazimierz Drosik

Opublikowano: 30.03.2012

Komentarz [Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki – omówienie założeń i wyników badania]

Commentary [Phase III clinical trial evaluating the use pazopanib in the treatment of kidney cancer - a discussion assumptions and results of the study] OncoReview 2012; 1(5): 69-70. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY