Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Kieszkowska-Grudny

Opublikowano: 28.06.2013

Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory – podejście kliniczne

Mental disorders in cancer patients – clinical approach OncoReview 2013; 2(10): 119-128. DOI:
STRESZCZENIE

Pacjent z chorobą nowotworową nie tylko mierzy się z chorobą pierwotną, ale także narażony jest na stany emocjonalne, które przy niesprzyjających warunkach i dużym obciążeniu mogą prowadzić do depresji, zwiększonego lęku i w konsekwencji do różnych zaburzeń psychicznych. Dobra współpraca lekarza onkologa z pacjentem, a także lekarza onkologa z psychiatrą i/lub psychoterapeutą może pomóc we właściwej diagnozie tych zaburzeń i wdrożeniu leczenia dopasowanego do stanu chorego i nasilenia tych objawów. Praca przedstawia ogólne informacje nt. depresji i lęku w chorobie nowotworowej, jak również możliwości terapii.

ABSTRACT

Cancer patient is struggling not only with the primary disease, but also is exposed to emotional states that at unfavorable conditions and heavy burden can lead to depression, increased anxiety, and in consequence cause various mental disorders. Good cooperation between the medical oncologist and the patient, as well as medical oncologist with a psychiatrist and/or psychotherapist can help in the correct diagnosis of these disorders and the implementation of treatment tailored to the patient’s general state and the severity of these symptoms. The paper presents background information on depression and anxiety in cancer patients as well as treatment options.

POPRZEDNIE NUMERY