Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Adam Torbicki

Opublikowano: 1.10.2013

Leczenie celowane przewlekłej białaczki szpikowej a układ sercowo-naczyniowy

Targeted therapies for chronic myeloid leukemia and cardiovascular system OncoReview 2013; 3(11): 163-176. DOI:
STRESZCZENIE

Zachorowania na przewlekłą białaczkę szpikową dotykają głównie osób starszych, u których występują istotne czynniki ryzyka miażdżycy, a często również organiczne choroby serca. Leki ukierunkowane molekularnie, takie jak imatynib, dazatynib i nilotynib, bardzo istotnie poprawiają rokowanie tej grupy chorych. Jednak podobne cele molekularne w postaci kinaz tyrozynowych są także istotne dla prawidłowej funkcji układu sercowo-naczyniowego i ich blokowanie może mieć niekorzystne skutki w tym układzie. Efektami klinicznymi są skurczowa niewydolność serca związana z terapią imatynibem, tętnicze nadciśnienie płucne związane z terapią dazatynibem oraz niedokrwienie kończyn związane z miażdżycą tętnic obwodowych obserwowane podczas terapii nilotynibem. Podkreśla się rolę odpowiedniego monitoringu kardiologicznego, zwłaszcza w podgrupach ze zdefiniowanymi czynnikami ryzyka powikłań.

ABSTRACT

Morbidity of chronic myeloid leukemia is recorded in elderly population, in patients with coexisting significant risk factors for atherosclerosis and heart diseases. Molecularly targeted therapy, imatinib, dasatinib and nilotinib, improve significantly the prognosis. However, the similar molecular targets in the form of different kinases are essential for cardiovascular system and blocking their pathways may have adverse effects. There is evidence about risk of systolic heart failure related to imatinib, pulmonary arterial hypertension induced by dasatinib and ischemic events associated with peripheral arterial disease and observed during nilotinib therapy. Some groups of patients with defined risk factors need appropriate cardiac monitoring.

POPRZEDNIE NUMERY