Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Paweł Kawalec, Joanna Kryst, Tomasz Laczewski, Lech Martyna

Opublikowano: 31.12.2013

Imatynib w terapii adiuwantowej pacjentów po zabiegu usunięcia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) – przegląd systematyczny badań klinicznych i metaanaliza

Adjuvant imatinib after resection of gastrointestinal stromal tumour – systematic review and meta-analysis OncoReview 2013; 4(12): 232-242. DOI:
STRESZCZENIE

Wstęp: Zastosowanie terapii adiuwantowej jest zalecane u pacjentów ze znaczącym ryzykiem nawrotu choroby po zabiegu usunięcia nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego. Cel pracy: Ocena skuteczności klinicznej i profilu bezpieczeństwa imatynibu stosowanego w ramach terapii adiuwantowej u pacjentów po zabiegu całkowitej resekcji nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego. Materiał i metody: Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury opublikowanej do 30 marca 2012 r. oraz metaanalizę zakwalifikowanych do opracowania badań. Przeszukano następujące bazy danych: PubMed, EMBASE, The Cochrane Library oraz inne. Wyniki: Odnaleziono 2 randomizowane badania kliniczne, dotyczące porównania: imatynibu z placebo oraz imatynibu stosowanego przez 12 miesięcy z imatynibem podawanym przez 36 miesięcy, oraz 20 nierandomizowanych badań klinicznych dotyczących stosowania imatynibu w analizowanym wskazaniu. Zastosowanie imatynibu w terapii adiuwantowej prowadzi do istotnego statystycznie wydłużenia przeżycia wolnego od nawrotu choroby względem placebo. Największe korzyści z zastosowanej terapii odnoszą chorzy z wysokim ryzykiem nawrotu choroby. Przedłużenie 12-miesięcznej terapii imatynibem do 36 miesięcy zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby oraz przeżycia całkowitego pacjentów po zabiegu resekcji nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego. Profil bezpieczeństwa imatynibu w analizowanej populacji okazał się korzystny. Wnioski: U pacjentów o znaczącym ryzyku nawrotu terapia adiuwantowa imatynibem powinna być rozpatrywana w przypadku każdego pacjenta ze względu na korzyści kliniczne, jakie przynosi.

ABSTRACT

Background: Adjuvant therapy is recommended for the population of patients with high risk of recurrence of gastrointestinal stromal tumour after resection. The aim of the study: Evaluation of the clinical efficacy and safety profile of imatinib used in adjuvant therapy in patients after complete resection of a gastrointestinal stromal tumour. Material and methods: A systematic review of the literature published up to 30.03.2012 was performed, and a meta-analysis of identified studies was carried out. Databases were searched: PubMed, EMBASE, The Cochrane Library and others. Results: Two randomised clinical trials regarding comparisons of: imatinib vs. placebo and 12 months of adjuvant imatinib vs. 36 months of adjuvant imatinib as well as 20 non-randomised trials fulfilled the established criteria. Adjuvant imatinib statistically significantly improves recurrence-free survival compared with placebo. Patients with high risk of recurrence benefit most from assigned treatment. Three years of adjuvant imatinib therapy improves recurrence-free state and overall survival compared with 1 year of imatinib in patients after resection of a gastrointestinal stromal tumour. The safety profile of imatinib in the analyzed population is acceptable. Conclusions: For patients with a significant risk of recurrence adjuvant therapy with imatinib should be considered for every patient, due to the clinical benefits it brings.

POPRZEDNIE NUMERY