Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Rafał Becht

Opublikowano: 31.12.2013

Wysięk opłucnowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem – opis przypadku

Pleural effusion in patient with chronic myeloid leukemia treated with dasatinib – a case report OncoReview 2013; 4(12): 278-282. DOI:
STRESZCZENIE

Przewlekła białaczka szpikowa (CML, chronic myeloid leukemia) to nowotwór mieloproliferacyjny z obecnością zaburzeń cytogenetycznych pod postacią translokacji genu ABL z chromosomu 9 na chromosom 22: t(9;22)(q34;q11). Aktualnym standardem postępowania terapeutycznego w CML jest zastosowanie leków z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych: imatynibu, dazatynibu czy nilotynibu. Użycie inhibitorów kinaz tyrozynowych ma dużą skuteczność terapeutyczną, ale niesie za sobą ryzyko wystąpienia różnych działań niepożądanych. Jednym z istotnych pozahematologicznych powikłań po dazatynibie jest retencja płynów, objawiająca się m.in. wysiękiem opłucnowym. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej początkowo imatynibem, a następnie z uwagi na nietolerancję (toksyczność skórną) – dazatynibem. W trakcie terapii nim wystąpił wysięk opłucnowy, co było powodem czasowego jego przerwania i leczenia tego powikłania.

ABSTRACT

Chronic myeloid leukemia (CML) is a myeloproliferative neoplasm with inherence of a cytogenetic abnormalities in the shape of translocation of gene ABL from chromosome 9 to chromosome 22, t(9,22)(q34;q11). Current standard therapy in CML, is made by the application of a medicine from tyrosine kinase inhibitors group (TKI) which means usage of: imatinib, dasatinib or nilotinib. Application of a tyrosine kinase inhibitors with their therapeutic effectiveness can cause a variety of undesirable side-effects. One of the essential nonhematologic complications made by the usage of dasatinib is the fluid retention which may manifest, among the others, of pleural effusion. Here is the case report of a patients with CML treated initially with imatinib and then due to intolerance (skin toxicity) with dasatinib. During dasatinib treatment a pleural effusion occurred, this caused periodic interruption in usage of dasatinib and implementation of appropriate conduct.

POPRZEDNIE NUMERY