Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Szymon Darocha, Michał Florczyk, Adam Torbicki

Opublikowano: 31.03.2014

Idiopatyczna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czy ukryty nowotwór?

Idiopathic venous thromboembolism or occult cancer? OncoReview 2014; 1(13): 5-10. DOI:
STRESZCZENIE

Związek między chorobą nowotworową a zwiększoną zapadalnością na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) jest dobrze udokumentowany. ŻChZZ jest częstym powikłaniem choroby nowotworowej, a czasami bywa pierwszym objawem nierozpoznawanego wcześniej nowotworu. ŻChZZ, a w szczególności zatorowość płucna, jest ważnym problemem epidemiologicznym z uwagi na częstość jej występowania i wysoką śmiertelność. Artykuł zawiera przegląd piśmiennictwa dotyczącego ŻChZZ i ukrytego nowotworu oraz wskazuje na problem braku skutecznej strategii poszukiwania nowotworu u chorych z idiopatyczną ŻChZZ.

ABSTRACT

The relationship between cancer and an increased incidence of venous thromboembolism (VTE) is well documented. VTE is a common complication of cancer, which usually occurs in the advanced stages of the disease. It often manifests itself before the cancer has been diagnosed and frequently is the first symptom of malignancy. In particular, pulmonary embolism is a major epidemiological problem because of its prevalence and high mortality. This article contains a review of the literature on VTE and occult cancer. It indicates the problem of a lack of an effective diagnostic strategy for malignancy in patients with idiopathic venous thromboembolism.

POPRZEDNIE NUMERY