Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Tomasz Sacha

Opublikowano: 31.03.2014

Głęboka odpowiedź molekularna (MR4,5) jako cel leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych. MR4,5 celem leczenia CML za pomocą IKT

Deep molecular response (MR4.5) as a target of therapy with tyrosine kinase inhibitors. MR4.5 – goal of CML treatment OncoReview 2014; 1(13): 26-32. DOI:
STRESZCZENIE

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) stanowi ok. 15% wszystkich diagnozowanych białaczek. Roczna zapadalność w dwóch wyodrębnionych regionach Polski wynosi 0,7/100 000 populacji. Wprowadzenie do leczenia CML inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) znacząco zmieniło nie tylko prognozę u chorych na CML, ale także cele leczenia i oczekiwania pacjentów oraz lekarzy. Do aktualnych celów leczenia CML należą zapobieganie progresji do bardziej zaawansowanych faz choroby i eliminacja ryzyka zgonu z powodu CML, przedłużenie przeżycia do długości charakteryzującej zdrową populację oraz zapewnienie chorym jakości życia porównywalnej z jakością osób zdrowych. Użycie inhibitorów kinaz tyrozynowych II generacji (2GTKI) w pierwszej linii leczenia CML pozwala na szybsze uzyskanie głębokiej odpowiedzi na leczenie i zwiększa odsetki uzyskiwanych całkowitych odpowiedzi cytogenetycznych i głębokich odpowiedzi molekularnych. Większość chorych otrzymujących 2GTKI w pierwszej linii leczenia, a także większość chorych po zmianie leczenia z imatynibu na nilotynib uzyskuje głęboką odpowiedź molekularną (MR4,5), która jest kluczowym kryterium kwalifikacji do badań nad odstawieniem leczenia. Wyniki tych badań wskazują, że możliwe jest osiągnięcie długotrwałego przeżycia wolnego od leczenia u znaczącego odsetka chorych i że możliwa jest kontrola schorzenia mimo istnienia stałej niewielkiej, minimalnej choroby resztkowej, która nie wymaga ponownego wdrożenia terapii. Grupę chorych mogących w największym stopniu skorzystać z próby odstawienia leczenia stanowią młode osoby, które osiągnęły MR4,5 i odczuwają działania niepożądane TKI. Osiągnięcie MR4,5 może być uznawane za cel terapii u znaczącej grupy chorych na CML. Planowane na przyszłość badania kliniczne powinny dostarczyć odpowiedzi na pytanie o możliwość bezpiecznej redukcji dawki TKI lub całkowitego ich odstawienia.

ABSTRACT

Chronic myeloid leukemia (CML) accounts for 15% of diagnosed leukemias. The annual incidence in two Polish regions has been calculated for 0.7/100,000 of general population. Introduction of tyrosine kinase inhibitors (TKIs) have substantially improved not only the prognosis of CML, but also changed the treatment goals, and the expectations of patients and physicians. The goals of CML therapy include: to prevent the progression towards accelerated phase and blastic phase, to eliminate the risk of death from leukemia, to prolong the length of survival to comparable of healthy population and to attain a quality of life comparable to healthy people. Patients treated up-front with second generation TKIs (2GTKI) have a better chance to achieve faster and deeper response to therapy. Most of patients receiving 2GTKI in first line or e.g. nilotinib after initial phase of imatinib therapy can achieve very deep molecular response (MR4.5), which is a key criterion for discontinuation studies. The results of stop-trials suggest that substantial proportion of patient could achieve sustained treatment-free survival, and that the disease could be controlled despite of persistence of minimal residual disease, which does not require a clinical intervention. Patients group that could benefit most from discontinuation study include younger people, those who have achieved MR4.5 and patients reporting TKI – associated side effects. Achievement of MR4.5 could be considered as a target of CML therapy for considerable proportion of patients. The question of safe TKI dose reduction or therapy cessation should be addressed in the future planned clinical trials.

POPRZEDNIE NUMERY